Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc

Tuyên ngôn về quyền riêng tư (Privacy Statement)

Mở Đầu

Chính Quyền British Columbia (B.C.) và United Way British Columbia (United Way BC) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Chính Quyền B.C. và United Way BC thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ kiện cá nhân của quý vị theo Đạo Luật Tự Do Thông Tin và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư (Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIPPA)) và các đạo luật thích ứng khác. ‘Dữ kiện cá nhân’ được định nghĩa rộng rãi trong Đạo Luật Tự Do Thông Tin và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư là các dữ kiện ghi lại về một người có thể nhận biết, ngoài các chi tiết liên lạc, vốn được dùng để liên lạc với một người tại một địa điểm làm việc. Mục đích của tuyên ngôn về quyền riêng tư này là để thông báo cho quý vị về các dữ kiện cá nhân có thể thu thập về quý vị khi quý vị đến website Đường Dây Trợ Giúp Về Vụ Kỳ Thị Chủng Tộc và cách sử dụng dữ kiện đó.

Phạm Vi

Tuyên ngôn về quyền riêng tư chỉ áp dụng cho dữ kiện tự động thu thập về quý vị vì quý vị đến website này. Số này không gồm các dữ kiện mà website yêu cầu quý vị cung cấp. Bất cứ dữ kiện cá nhân nào khác được website thu thập thêm sẽ được nêu trong thông báo thu thập trên website đó.

Dữ kiện cá nhân của tôi được thu thập bằng cách nào?

Các website của chính quyền B.C. thu thập dữ kiện về lần quý vị ghé đến, kể cả dữ kiện cá nhân, bằng cách dùng sổ ghi giám định và cookies. Cookie là một hồ sơ nhỏ được web browser lưu trong máy điện toán của quý vị khi sử dụng một số websites.

Dữ kiện cá nhân nào sẽ được thu thập?

Dữ kiện thu thập là:

Chính Quyền B.C, qua các website của họ, sẽ thông báo cho quý vị biết nếu cookies sẽ thu thập thêm dữ kiện của quý vị. Cookie có thể lưu lại trong máy điện toán của quý vị sau khi đã kết thúc lần sử dụng Internet (trừ phi cookie đó hết hạn hoặc quý vị xóa đi).

Chính Quyền B.C. và United Way BC thu thập dữ kiện cá nhân theo thẩm quyền của đoạn 26(c) của FOIPPA cho các mục đích nêu ở dưới trong phần kế tiếp.

Mục đích thu thập dữ kiện cá nhân của tôi là gì và sẽ được sử dụng như thế nào?

Chính Quyền B.C. và United Way BC thu thập dữ kiện cá nhân qua cookies để hiểu rõ hơn các khuynh hướng chung về người sử dụng tổng quát và để cải tiến hiệu năng của web, các dịch vụ web, và bảo trì web. Chỉ có nhân viên có phép mới được sử dụng dữ kiện cá nhân để thực hiện mục đích thu thập dữ kiện lúc đầu hoặc để sử dụng thích hợp với mục đích đó, trừ phi quý vị cho phép khác rõ rệt. Chính Quyền B.C. và United Way BC thu thập dữ kiện cá nhân qua các biện pháp giám định an ninh để bảo vệ đối với những mối đe dọa từ những kẻ xâm nhập máy điện toán (hackers), và cho các mục đích thi hành luật lệ và an ninh khác. Chính Quyền B.C. và United Way BC không sử dụng dữ kiện này để xác định danh tính của quý vị trừ phi phải làm thế trong một cuộc điều tra nội bộ hoặc cho mục đích thi hành luật lệ khác, và khi đó cũng vẫn phải theo đúng FOIPPA.

Tôi có thể không cho thu thập dữ kiện cá nhân của tôi hay không?

Trình duyệt (browser) của quý vị có thể cho phép tắt cookies, nhưng quý vị không thể không cho thu thập dữ kiện cho các mục đích giám định. Ngoài ra, quyết định của quý vị tắt cookies có thể gây trục trặc khi xem các trang web, đọc, và lấy xuống dữ kiện trên các website của Chính Quyền B.C., và chính quyền có thể không đáp ứng đúng kinh nghiệm trên web cho riêng quý vị. Tuy nhiên, quý vị có thể vẫn sử dụng được các dịch vụ của Chính Quyền B.C. qua những cách khác như liên lạc cá nhân, bằng fax hoặc thư từ.

Có các biện pháp nào để bảo vệ dữ kiện cá nhân của tôi?

Chính Quyền B.C. và United Way BC phải bảo vệ dữ kiện cá nhân của quý vị bằng cách có các biện pháp an ninh hợp lý chống các rủi ro như tiếp cận, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc phế thải mà không có phép. Nói rõ ra, chỉ có nhân viên có phép mới được truy cập các hệ thống, chương trình ứng dụng và dữ kiện thu thập. Hơn nữa, bất cứ dữ kiện cá nhân nào được thu thập và sử dụng để nhận định các khuynh hướng về người sử dụng (thí dụ địa chỉ IP) đều được nhập chung và ẩn danh khi đúc kết phúc trình.

Dữ kiện được lưu giữ trong bao lâu?

Một số cookies sẽ chỉ được lưu lại trong máy điện toán của quý vị trong thời gian browser vẫn còn mở, hoặc cho đến khi quý vị xóa đi trong máy. Các cookies khác sẽ được lưu lại trong máy điện toán của quý vị để có thể nhận ra quý vị là ai khi quý vị trở lại website đó. Các cookies sẽ hết hạn trễ nhất là 18 tháng sau ngày được lưu trong máy điện toán của quý vị lần đầu. Dữ kiện thu thập trong cookie hoặc sổ ghi giám định an ninh được lưu giữ trong 2 năm. Dữ kiện do Chính Quyền B.C. thu thập hoặc thành lập được duy trì theo lịch trình duy trì hồ sơ của chính quyền và các điều kiện luật định khác.

Làm thế nào để tôi tìm và điều chỉnh dữ kiện tôi nộp cho một website?

Quý vị có thể tái duyệt bất cứ dữ kiện cá nhân nào thu thập về quý vị bằng cách yêu cầu cho xem theo bộ lưu giữ dữ kiện đó, hoặc bằng cách nộp đơn yêu cầu theo luật Tự Do Thông Tin. Quý vị có thể yêu cầu thay đổi hoặc chú thích dữ kiện cá nhân của mình nếu quý vị tin rằng dữ kiện đó không chính xác bằng cách nộp đơn yêu cầu và nêu ra lầm lỗi đó. Xin liên lạc với bộ hoặc cơ quan khác của chính quyền đang lưu giữ dữ kiện cá nhân của quý vị. Quý vị có thể liên lạc với Sở Phụ Trách Quyền Riêng Tư, Tuân Hành Luật Lệ và Huấn Luyện để biết tin tức tổng quát.

Tôi có thể liên lạc với ai để hỏi thêm chi tiết về tuyên ngôn về quyền riêng tư này?

Nếu có thắc mắc về tuyên ngôn về quyền riêng tư này, gồm cả việc thu thập dữ kiện cá nhân, quý vị có thể liên lạc với một Cố Vấn Cao Cấp về Quyền Riêng Tư, Sở Tuân Hành Luật Lệ và Huấn Luyện (Senior Privacy Advisor at the Privacy, Compliance and Training Branch), trong Bộ Tài Chánh (Ministry of Finance) PO Box 9493 Stn Prov Govt, Victoria, BC., V8W 9N7, điện thoại 250-356-1851. Privacy.Helpline@gov.bc.ca.