Helpline para sa mga Insidente ng Rasismo

Helpline para sa mga Insidente ng Rasismo

May suportang makukuha dito

Kung ikaw o ang isang táong minamahal mo sa buhay ay nakaranas o naging saksi ng rasismo sa British Columbia, may tulong na makukuha.

Tawagan ang Racist Incident Helpline para makausap ang isang trained professional na makakatulong sa iyo na malaman kung ano ang resources na available sa iyo sa iyong komunidad.

Ang ba ang insidente ng rasismo?

Para sa mga layunin ng resource na ito, ang isang insidente ng rasismo ay ang pasalita o pisikal na pagiging agresibo, ang pagtanggi sa serbisyo, bullying, pananakot, o diskriminasyon batay sa kulay ng balat ng isang tao at/o sa kanyang etnisidad o kulturang pinanggalinan.

Kailan dapat tumawag

Tawagan ang helpline kung ikaw ay nakaranas o naging saksi ng isang insidente ng rasismo – gaano man katagal ang panahon na lumipas.

Ang helpline ay accessible Lunes hanggang Biyernes, 9 am hanggang 5 pm (PT). Ito’y available sa lahat ng nasa British Columbia, anuman ang iyong immigration status.
Ang Racist Incident Helpline ay hindi para sa mga tawag na emergency. Kung ikaw ay kagyat na may krisis o ikaw ay nanganganib, mangyaring tumawag sa 911.

Pagkatapos ng mga oras ng trabaho

Kung ikaw ay kagyat na may krisis o ikaw ay nanganganib, mangyaring tumawag sa 911.
Kung kailangan mo ng suporta sa labas ng mga oras ng trabaho para sa ibang bagay na hindi emergency, mangyaring mag-iwan ng mensahe at tatawagan ka namin sa susunod na araw ng negosyo.
Mangyaring tandaan na hindi kami nag-iiwan ng voice messages dahil sa pagka-pribado at sa pagiging kompidensyal, pero kung ikaw ay nag-iwan ng mensahe, susubukan ka naming tawagan nang ilang beses. Kung hindi mo nasagot ang aming mga tawag, mangyaring tawagan kami ulit.

Ano ang mangyayari kapag ikaw ay tumawag

Kapag nag-dial ka sa 1-833-457-5463, diretso kang ikokonekta sa isang staff member na nakatapos ng trauma response at cultural sensitivity training.

Maaaring gawin ng operator ang sumusunod:

  • Pakinggan ang iyong naging karanasan,
  • Magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga pansuportang serbisyong makukuha mo malapit sa iyo,
  • Sabihin sa iyo kung ano ang mga susunod na hakbang, batay sa kung gaano ka komportableng gawin ang mga bagay, at
  • Kapag pinahintulutan mo siya, irerefer ka niya sa mga serbisyong pinaka-tumutugma sa iyong mga pangangailangan.

May tulong na makukuha sa mahigit sa 240 wika kaya’t sabihin sa táong sasagot sa iyong tawag kung ano ang wikang mas gusto mong gamitin.

Handa kaming tumulong. May suportang makukuha dito.

Libre. Kompidensyal. Trauma-informed.

1-833-HLP-LINE 1-833-457-5463

Impormasyon para sa service providers

Iniimbita namin ang mga organisasyon sa mga komunidad, ang mga organisasyong pinamumunuan ng mga Indigenous na tao, at ang land-based Nations sa buong province na specialized sa pagbigay ng suporta sa mga naaapektohan ng mga racist na insidente na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito at sa mga oportunidad nito; bisitahin lamang ang United Way BC website.

Helpline Information and Opportunities

Tungkol sa Racist Incident Helpline (Helpline para sa mga Insidente ng Rasismo)

Ang Racist Incident Helpline (RIH) ay isang trauma-informed resource na ligtas sa kultura para sa mga táong nakaranas o naging saksi ng isang insidente ng rasismo pero maaaring ayaw magreport sa pulis, o maaaring hindi nila nalalaman kung paano ito ireport sa pulis. Sinisigurado ng helpline na maaaring i-access ng lahat ang impormasyon at suportang nais nila at na kinakailangan nilang makuha.