ਰੇਸਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ)

ਭੇਤਦਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ (Privacy Statement)

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ) ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਤਦਾਰੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ  (ਐੱਫ ਓ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੇਸਿਸਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ) ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰ

ਭੇਤਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਕੋਲੈਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਲੌਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਫਾਇਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ `ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ (ਸਾਂਭੀ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ:

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਜੇ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜੇ ਕੁੱਕੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ)।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਫ ਓ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26(ਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੇਠਾਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ, ਕੁੱਕੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ, ਹੈਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਡਿਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐੱਫ ਓ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਏਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਏਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ੳਪਰਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਡਾਕ।    

ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੇਅ ਬੀ ਸੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ, ਇਕੱਤਰਤਾ, ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ, ਸਿਸਟਮਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈਸ) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।       

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕੁੱਝ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੁੱਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੁੱਕੀ ਜਾਂ ਸਕਿਉਰਟੀ ਆਡਿਟ ਲੌਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਿਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਔਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨੋਟਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਮਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਭੇਤਦਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਫਾਇਨੈਂਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਕਮਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਬਰਾਂਚ, PO Box 9493 Stn Prov Govt, Victoria, BC., V8W 9N7, ਟੈਲੀਫੋਨ 250-356-1851 ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।Privacy.Helpline@gov.bc.ca.